Utilizando o VMWare Workstation 6.0.3 no (k)ubuntu 8.04 Hardy Heron