Utilizando o VMWare Workstation 6.5 Beta no (k)ubuntu 8.04 Hardy Heron